Target: LKR 2 billion

Raised LKR 250 million

NAME Suhan Jithnuka Gunawardhana
LKR 2,732 Donated