Target: LKR 2 billion

Raised LKR 250 million

NAME Dinil Randika Kalupahana
LKR 500 Donated