Target: LKR 2 billion

Raised LKR 250 million

NAME Ashan Piyumantha
LKR 6,000 Donated