Target: LKR 2 billion

Raised LKR 250 million

TEAM D S Senanayake Vidyalaya
2 Donors
LKR 501,000 Donated
List of Donors
  • Duminda Samarasinghe
  • Farhan Al Kamil
Why They Donated:
To save Little Hearts