Target: LKR 2 billion

Raised LKR 250 million

NAME MBM ARIYAWANSHA
LKR 2,500 Donated