Target: LKR 2 billion

Raised LKR 250 million

NAME Kasun Kalansuriya
LKR 1,500 Donated