Target: LKR 2 billion

Raised LKR 250 million

NAME Rashmi Paranavitane
LKR 50,000 Donated