Target: LKR 2 billion

Raised LKR 250 million

NAME Ruwangi Dissanayake
LKR 25,000 Donated