Target: LKR 2 billion

Raised LKR 250 million

NAME Mr.Palith Siriwardhana Mrs.Khema Siriwaradhana
LKR 5,800 Donated