Target: LKR 2 billion

Raised LKR 250 million

NAME Janaka Priyadarshana
LKR 1,000 Donated
Why They Donated:
Janaka Priyadarshana
To save a life.....