Target: LKR 2 billion

Raised LKR 250 million

NAME Thrishala Shiraji
LKR 1,000 Donated