Target: LKR 2 billion

Raised LKR 250 million

NAME Thisaja Ranujaya Perera
LKR 1,991 Donated