Target: LKR 2 billion

Raised LKR 250 million

NAME Jayamuni Arun Shavinda Silva
LKR 5,000 Donated
Why They Donated:
???